Tín hiệu tích cực của thị trường BĐS nhờ bảo lãnh ngân hàng