Có cần công chứng hợp đồng thuê nhà theo qui định của pháp luật?