Qui định của pháp luật về thay đổi diện tích thực tế sử dụng đất so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.