Dự án đầu tư xây dựng chậm tiến độ, phải xử lý như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp

Một dự án khu dân cư đã được phê duyệt đầu tư, đã triển khai đầu tư, phân lô bán nền, đã thực hiện cơ bản, nhưng thời điểm hiện tại một số hạng mục chưa triển khai (vỉa hè, một số đường giao thông, hệ thống hạ tầng đi kèm) do chủ đầu tư không còn vốn hoạt động đầu tư.

Vậy cho hỏi, cơ quan chức năng xử lý sao với trường hợp này? Thực tế chủ đầu tư không còn khả năng tài chính để thực hiện thì Nhà nước có thể thu hồi dự án, thủ tục và trình tự thế nào? Mong giải đáp giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời.

– Thứ nhất về xử lý nhà đầu tư không thực hiện dự án, thực hiên dự án chậm tiến độ thì theo quy định của pháp luật: Các cơ quan chức năng có thể cảnh cáo nhà đầu tư hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và thu hồi dự án đầu tư.

– Thứ hai về thủ tục chấm dứt dự án đầu tư:

+ Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thì nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt dự án đầu tư, gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày từ ngày quyết định kèm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

+ Trường hợp chấm dứt do hết hạn hoạt động hoặc theo điều kiện trong hợp đồng hay điều lệ doanh nghiệp thì nhà đầu tư thông báo và nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời gian 15 ngày kể từ ngày chấm dứt cùng với bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

+ Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

+ Dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư thì khi chấm dứt hoạt động của dự án, không bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư và nội dung đăng ký kinh doanh vẫn tiếp tục có hiệu lực

+ Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đồng thời là chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế thì dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo các trường hợp nêu trên và thực hiện chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế theo pháp luật liên quan.

(Sưu tầm)