Đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm có được dùng thế chấp không?

Lucky Land – Trường hợp

Xin chào luật sư, tôi có thuê môt mảnh đất của Nhà nước trong thời hạn 45 năm, trả tiền hàng năm. Tôi đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi có thể sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để thế chấp vay vốn ngân hàng được không? Xin cảm ơn.

Trả lời.

Đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm không được dùng để thế chấp mà chỉ được thế chấp tài sản gắn liền với đất.

Theo quy định của pháp luật tại khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật Đất đai;

– Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

– Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

– Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự;

– Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

– Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Theo quy định nêu trên, khi được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, bạn chỉ được quyền thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê. Như vậy bạn không được quyền thế chấp quyền sử dụng đất thuê để vay vốn ngân hàng.

Căn cứ pháp lí:

– Khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013

 (Sưu tầm)