Cha mẹ cho con đất cần giấy tờ gì?

Lucky Land – Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 8 Điều 40 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 “Điều 40. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn 1. Hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây: a) Phiếu yêu cầu công […]