Qui định về việc trồng cây trên ranh giới đất chung giữa hai nhà như thế nào?