Qui định về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất

Lucky Land – Trường hợp

Tôi đang làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất này là do bố mẹ tôi để lại thừa kế cho tôi. Tuy nhiên lúc trước bố mẹ tôi chưa làm sổ đỏ. Đất do bố mẹ tôi mua ngày 10/02/1993. Giờ bố mẹ tôi mất, các anh chị trong gia đình đã kí giấy cho tôi đứng tên đất. Vậy tôi muốn hỏi tiền thuế tôi phải nộp để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu (đất của tôi ở ngõ cụt trong thành phố). Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư.

Trả lời.

Theo như bạn trình bày thì đất của gia đình bạn là đất ở. Đất này ban đầu là do bố mẹ bạn mua ngày 10/02/1993 và bạn được thừa kế.

Vậy bạn thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 99 Luật Đất đai 2013.

Khi tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu bạn có các giấy tờ sau theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 thì không phải nộp tiền sử dụng đất:

– Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Còn nếu bạn không có một trong số các loại giấy tờ nói trên thì bạn phải nộp tiền theo quy định tại Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất:

– Trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất (ngày 10/02/1993) không có một trong các hành vi vi phạm quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thu tiền sử dụng đất như sau:

“ a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  1. b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất”.

–  Trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất (ngày 10/02/1993) có một trong các hành vi vi phạm quy định tại điều 22 nghị định 44/2014/NĐ-CP thì thu tiền sử dụng đất như sau:

“… phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

(Sưu tầm)