Qui định của pháp luật về thủ tục đính chính tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Lucky Land – Trường hợp

Thưa luật sư: Tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất năm 1991 về đất ở. Đến năm 1998, cơ quan chức năng cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt và đã cấp sai tên đệm của tôi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay tôi phải chỉnh lý làm sao, thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cám ơn.

Trả lời.

Trường hợp của bạn trước hết bạn cần phải thực hiện thủ tục đính chính lại mảnh đất đó là đất ở của mình.

Thủ tục đính chính

Thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ theo quy định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp:

Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Thành phần hồ sơ

Cũng theo đó thì tại khoản 3, Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận,

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013.

– Thông tư 24/2014/TT – BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

(Sưu tầm)