Hồ sơ, thủ tục, chi phí mua nhà tập thể chưa thanh lý như thế nào?