Có được bán đất khi đang nợ tiền sử dụng đất hay không? Hồ sơ, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất chưa xây dựng?